Nabożeństwo Pogrzebu

Ceremoniał Pogrzebu wyznacza nam „Ceremoniał Wojskowy” zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej decyzją nr 83/MON z dnia 19.06.1995 roku.

Asystę honorową na pogrzeb żołnierza zmarłego w miejscu pełnienia służby wojskowej wyznacza dowódca garnizonu (w Warszawie komendant garnizonu), który również powiadamia dowódcę jednostki wystawiającej asystę o czasie wyprowadzenia zwłok i miejsca pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb odbywa się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki, wojskową asystę honorową wyznacza dowódca najbliższego garnizonu. Natomiast gdy miejsce pogrzebu znajduje się w jego pobliżu, asystę wyznacza dowódca macierzystego garnizonu.

W wypadku, gdy na cmentarzu nie ma cerkwi, kaplicy lub domu pogrzebowego, trumnę ze zwłokami przewozi się samochodem do bramy cmentarnej. Kondukt pogrzebowy ustawia się wówczas przed bramą cmentarną w taki sam sposób, jak przed cerkwią, kaplicą lub domem pogrzebowym. Trumnę umieszcza się na katafalku w cerkwi, kaplicy lub domu pogrzebowym, Umocowuje się na niej czapkę, zwróconą daszkiem w stronę nóg, na wysokości piersi zmarłego. Przed trumną układa się poduszki z przypiętymi odznakami orderów i odznaczeń oraz wieńce i wiązanki kwiatów.

Pięć minut przed ceremonią pogrzebową wystawia się przy trumnie czterech wartowników na posterunku honorowym ze składu woskowej asysty honorowej.

Dwóch staje u wezgłowia, dwóch na wysokości stóp – w odległości kroku od trumny.

Służbę na posterunku honorowym mogą pełnić również żołnierze zawodowi oraz przedstawiciele władz państwowych (organizacji kombatanckich i stowarzyszeń). Żołnierze zawodowi stoją bez nakrycia głowy, odpowiednio krok w lewo i w prawo od wartowników. Zmieniają się oni co 5-10 minut, a kończą wartę 5 minut przed ceremonią pogrzebu – zgodnie z ustaleniami dowódcy, organizującego pogrzeb. Piętnaście minut przed ceremonią pogrzebu wojskowa asysta honorowa ustawia się w szyku rozwiniętym frontem do wyjścia z kaplicy. Orkiestra staje na prawym skrzydle. Pięć minut przed wyprowadzeniem trumny dokonuje się zmiany wartowników na posterunku honorowym. Następnie żołnierz zawodowy wprowadza żołnierzy w celu zabrania poduszek z odznakami orderów i odznaczeń i wieńców, po czym wyprowadza ich i ustawia w miejscu, umożliwiającym włączenie się do konduktu. Na polecenie dowódcy organizującego pogrzeb trębacze grają sygnał „Baczność”, po czym dowódca kompanii honorowej podaje komendę, np.: „BACZNOŚĆ”, „Na prawo(lewo) – PATRZ”. Po tej komendzie werbliści wykonują modulowanie tremolo. W tym czasie żołnierze, stojący poza szykiem, salutują do czasu podania ponownej komendy: „BACZNOŚĆ”. Niosący trumnę stawiają ją na specjalnie przygotowanym pojeździe (gdy do miejsca pochowania zmarłego jest blisko, trumna może być niesiona). Dowódca kompanii honorowej podaje komendy: „BACZNOŚĆ”, „W czwórki, w prawo - ZWROT”,

„Kompania, za mną -MARSZ”.

Kondukt pogrzebowy ustawia się w następującej kolejności: symbol religijny, n.p. krzyż, orkiestra, kompania honorowa z pocztem sztandarowym, poczty sztandarowe innych organizacji (jeżeli występują), żołnierze niosący wieńce i delegacje z wieńcami, żołnierze niosący poduszki z odznakami orderów i odznaczeń, kapelan wojskowy, inny duchowny (mistrz ceremonii), trumna z asystą złożoną z czterech wartowników, najbliższa rodzina, delegacje oraz inne osoby uczestniczące w uroczystości pogrzebowej.

Na komendę „MARSZ” rusza cały kondukt pogrzebowy w takt marsza żałobnego. Po przybyciu konduktu pogrzebowego na miejscem orkiestra przerywa grę i ustawia się wraz z kompanią honorową w szyku rozwiniętym w odległości nie większej niż 50 kroków od grobu. Pozostała część asysty ustawia się w pobliżu grobu, wartowników zaś – bezpośrednio przy grobie.

Po ustawieniu trumny przed grobem trębacz gra sygnał „Słuchajcie Wszyscy” (na pogrzebach osób wybitnie zasłużonych dla państwa, uroczystość rozpoczyna się odegraniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej) Kapelan wojskowy (inny duchowny), mistrz ceremonii, odprawia egzekwie pogrzebowe, po czym dowódca jednostki (jego przedstawiciel) żegna zmarłego. Następnie czyni to jeden z jego kolegów. Może zabrać głos również jeden z członków rodziny.

Po przemówieniach dowódca kompani honorowej podaje komendy: „BACZNOŚĆ”, „Na prawo (Lewo) – PATRZ”. Sztandarowy salutuje sztandarem. W czasie składania trumny do grobu żołnierze stojący poza szykiem salutują. Chór w tym czasie wykonuje pieśń. Po złożeniu trumny w grobie dowódca kompanii honorowej podaje komendy do oddania salwy honorowej. Po salwie honorowej dowódca kompanii podaje komendy: „BACZNOŚĆ”, „Na prawo (lewo) – PATRZ”. Werbaliści wykonują tremolo. Żołnierze i delegacje składające wieńce i wiązanki na grobie. Następnie oddają honory. Po złożeniu ostatniego wieńca werbaliści przerywają grę, orkiestra gra marsza Żałobnego Chopina lub inny utwór, uzgodniony z rodziną zmarłego (organizatorem uroczystości). Przed odegraniem dowódca kompanii podaje komendę do przyjęcia postawy swobodnej. Następnie delegacje i przyjaciele zmarłego mogą złożyć kondolencje najbliższej rodzinie. Kompania honorowa i orkiestra opuszczają cmentarz.

POWRÓT